Hygienpolicy

Alla anställda på Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg omfattas av vår hygienpolicy. En bra vårdhygien minskar risken för smittspridning både mellan patienter och mellan personal och patienter.

Hygien

Alla anställda på  Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg omfattas av vår hygienpolicy. Alla skall vara väl förtrogna med dess innehåll och applicera den i allt arbete på kliniken.

En bra vårdhygien minskar risken för smittspridning både mellan patienter och mellan personal och patienter. Det finns rutiner som ska följas av alla vid all patientkontakt. Syftet är att förhindra smitta mellan patienter, via personalens händer och kläder samt instrument. Spridningsvägar kan vara genom kontaktsmitta (direkt och indirekt), droppsmitta, fekal-oral smitta och blodburen smitta. Personlig skyddsutrustning används för att minska risken för kontaminering av personalens kläder, minska risken för exponering av hud och slemhinnor för mikroorganismer.

Läs hela vår Hygienpolicy här:

Antibiotika

Ökningen av antibiotikaresistens är ett stort framtida hot för vår och våra djurs hälsa. Antibiotika kan många gånger rädda liv, men behandling med antibiotika kan i sig vara en risk.

Antibiotikaresistenta bakterier som överlevt behandlingen kan spridas och orsaka svårbehandlade infektioner hos människor och djur.

Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg bekämpar resistensutveckling hos bakterier framförallt genom:

  • Goda hygienrutiner och ett aktivt smittskyddsarbete
  • En ansvarsfull och återhållsam antibiotikaanvändning. Vi följer Sveriges Veterinärförbunds norm kring antibiotikaanvändning.

Läs mer här »